Wat is de BIBOB-scan?

98% van de gemeenten in Nederland past de Wet BIBOB in mindere of meerdere mate toe. Na de uitbreiding van de Wet BIBOB in juli 2013, hebben veel gemeenten het toepassingsbereik van de Wet BIBOB uitgebreid hetgeen in een BIBOB-Beleidslijn is verwoord. Naar aanleiding van de wetswijziging van 1 augustus 2020 dienen de beleidslijnen wederom te worden aangepast. Vaak blijkt deze BIBOB-Beleidslijn een papieren werkelijkheid te zijn, waarbij men zegt als gemeente de Wet BIBOB toe te passen op specifieke of alle onderdelen, maar in de werkelijkheid blijkt, dat men daarvoor niet de kennis in huis heeft of dat de implementatie van de Wet BIBOB onvoldoende is om deze op een rechtmatige en adequate manier te kunnen toepassen. Malafide vergunningaanvragers weten deze gemeenten makkelijk op te sporen om vervolgens te ervaren dat hun geen strobreed in de weg wordt gelegd om een stroman of een wazige financiële constructie op te voeren ter verkrijging van diezelfde vergunning. Dit is ondermijning ten top, waarbij de overheid feitelijk de crimineel aan het faciliteren is.

Hiervoor heeft de BIBOB-Academie een BIBOB-scan ontwikkeld. Deze scan behelst een 80-tal vragen aan specifieke medewerkers van de overheid over diverse onderwerpen in relatie tot de Wet BIBOB. Hierbij moet u denken aan:
- Wet- en regelgeving (hoe is binnen uw organisatie geregeld m.b.t. de Wet BIBOB en is dit afdoende?)
- BIBOB-Beoordeling (wie doet wat binnen uw organisatie?)
- Beter en breder "eigen huiswerk" (welke bronnen worden geraadpleegd?)
- Uitbreiding/Actualisatie BIBOB-Beleidslijn (is deze afdoende of niet?)
- Toezicht en Handhaving (geven we alleen vergunning af of controleren we die ook op de naleving ervan?)
- Financiën/Financiële beoordeling (is er voor de toepassing van de Wet BIBOB geld/ Wie doet de financiële beoordeling binnen BIBOB?)
- Werkproces BIBOB (wordt de werkwijze toepassing Wet BIBOB geborgd in een praktisch werkproces?)
- Privacy (is men privacyproof om de Wet BIBOB rechtmatig te kunnen toepassen?)

In een afsluitend rapport zal de BIBOB-academie u naast conclusies (evaluatie) ook ruime aanbevelingen doen hoe de Wet BIBOB binnen uw organisatie het beste vormgegeven kan worden. Een handige managementrapportage is ook onderdeel van dit eindrapport. Naast oplevering van dit eindrapport zullen deze aanbevelingen vervolgens worden gepresenteerd aan u als organisatie. De scan wordt uitgevoerd door Frank Rovers.